ملیحه شهیدی فرد

  • سابقه همکاری : از مهر 1389
  • سطوح تدریس :American English File
  • تحصیلات :
    • لیسانس ریاضی کاربردی دانشگاه خیام 
    • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علمی کاربردی