فهیمه بزرگیان

  • سابقه همکاری : از فروردين ١٣٩٥
  • سطوح تدریس : Advanced
  • تحصیلات :
    • کارشناسی ارشد ادبيات زبان از دانشگاه فردوسي
    • مدرك :TOLIMO 620