ندا معطریان

  • مسئول آموزش دپارتمان کودکان و نوجوانان
  • سابقه همکاری : از سال 1386
  • سطوح تدریس : American English File 
  • تحصیلات :
    • لیسانس مترجمی زبان پیام نور _
    • کارشناسی ارشد آموزش زبان( TEFL)