«اساتید دپارتمان زبان انگلیسی MCI»

Ms.Feys
خانم منظر فیض
سوپروایزر دپارتمان انگلیسی
مشاهده بیوگرافی
Mr.Ali Ebrahimzadeh
علی ابراهیم زاده
مشاهده بیوگرافی
Mr.Alaei
آقای امیر علائی
مشاهده بیوگرافی
Mr.Khazaei
آقای محمد خزائی
مشاهده بیوگرافی
Mr.Nazemian
آقای محمد ناظمیان
مشاهده بیوگرافی
Ms.Timori
خانم آسیه تیموری
مشاهده بیوگرافی
Ms.Normohamadi
خانم  فهیمه نورمحمدی
مشاهده بیوگرافی
Ms.Nahavandi
خانم سرو نهاوندی
مشاهده بیوگرافی
Ms.Nahavandi
خانم معصومه آقاسی زاده
مشاهده بیوگرافی
Mr.Baroei
اقای صادق باروئی
مشاهده بیوگرافی
Mr.Keshmiri
آقای محسن کشمیری
مشاهده بیوگرافی
Mr.Movahed
آقای امیر علی موحد
مشاهده بیوگرافی
Ms.Nahavandi
آقای ابوالفضل توکلی
مشاهده بیوگرافی
Ms.Rajabi
خانم زهرا رجبی
مشاهده بیوگرافی
Ms.Moatarian
خانم ندا معطریان
مشاهده بیوگرافی
Ms.Barzakhi
خانم زهرا برزخی
مشاهده بیوگرافی
Ms.Ebrahimi
خانم رویا ابراهیمی
مشاهده بیوگرافی
Mr.Nasrolahi
آقای نوید نصرالهی
مشاهده بیوگرافی
Mr.Anvari
آقای حسین انوری
مشاهده بیوگرافی
Ms.Piravi
خانم یلدا پیروی
مشاهده بیوگرافی
Ms.bozorgian
خانم فهیمه بزرگیان
مشاهده بیوگرافی
Ms.shahidi
خانم ملیحه شهیدی فر
مشاهده بیوگرافی