کادر مدیریت موسسه فرهنگی آموزشی مهرسجاد

 

مدیر عامل
دکتر سید باقر علی مدقق

جناب آقای دکتر باقر سعید مدقق 

قائم مقام مدیر عامل
جناب آقای  علی سعید مدقق

جناب آقای علی سعید مدقق

مدیر داخلی
جناب آقای مهدی بخششیان

جناب آقای مهدی بخششیان

 

مسئولین آموزشی موسسه فرهنگی آموزشی مهرسجاد

 

مسئول امور آموزشی دپارتمان انگلیسی شعبه فرهاد
MsFeiz

خانم منظر فیض

مسئول امورآموزشی شعبه سناباد
خانم ندا معطریان

خانم ندا معطریان

مسئول امور آموزشی دپارتمان فرانسه
آقای علیرضا حق بین

آقای علیرضا حق بین

 

 

کادر دفتری موسسه MCI

 

حسابدار
Mr.Bakhsheshian

آقای مهدی بخششیان

مسئول امور دفتری شعبه فرهاد
خانم ندا معطریان

خانم اعظم صفری پور

مسئول امور دفتری شعبه سناباد
بهاره کامل

خانم بهاره کامل

مصاحبه و تعیین سطح دپارتمان انگلیسی

Ms.Naseri

متصدی امور دفتری شعبه فرهاد

M.rohi

متصدی امور دفتری شعبه سناباد

Ms.jamand

متصدی امور دفتری شعبه سناباد

Ms.Bahadori

مسئول واحد فناوری اطلاعات

Ms.Kian