سیستم آموزش دپارتمان انگلیسی MCI

" CONVERSATION COURSE "

No Term  Advanced sessions Tentative / Intensive sessions Book name Status Recommended
1 A.E.F A1 20 15 American English File Starter Unit 1-4 Beginner -
2 A.E.F A2 20 15 American English File Starter Unit 5-8 Beginner -
3 A.E.F A3 20 15 American English File Starter Unit 9-12 Beginner -
4 A.E.F B1 20 15 American English File 1 Unit 6-5-4 Elementary -
5 A.E.F B2 20 15 American English File 1 Unit 9-8-7 Elementary -
6 A.E.F B3 20 15 American English File 1 Unit 10-11-12 Elementary -
7 A.E.F C1 20 15 American English File 2 Unit 1-2-3 Pre-intermediate -
8 A.E.F C2 20 15 American English File 2 Unit 4-5-6 Pre-intermediate -
9 A.E.F C3 20 15 American English File 2 Unit 7-8-9 Pre-intermediate -
10 A.E.F C4 20 15 American English File 2 Unit 10-11-12 Pre-intermediate -
11 A.E.F D1 20 15 American English File 3 Unit 1-2 intermediate -
12 A.E.F D2 20 15 American English File 3 Unit 3-4 intermediate -
13 A.E.F D3 20 15 American English File 3 Unit 5-6 intermediate -
14 A.E.F D4 20 15 American English File 3 Unit 7-8 intermediate -
15 A.E.F D5 20 15 American English File 3 Unit 9-10 intermediate CERTIFICATE
16 A.E.F E1 20 15 American English File 4 Unit 1-2 Upper-inter -
17 A.E.F E2 20 15 American English File 4 Unit 3-4 Upper-inter -
18 A.E.F E3 20 15 American English File 4 Unit 5-6 Upper-inter -
19 A.E.F E4 20 15 American English File 4 Unit 7-8 Upper-inter -
20 A.E.F E5 20 15 American English File 4 Unit 9-10 Upper-inter CERTIFICATE

ADVANCED COURSES

Recommended Book name session Term name No
You are recommended to participate in International FCE Exam
at the end of FCE6 and receive certificate form University of Cambridge
READY FOR First 20 FCE1 1
READY FOR First 20 FCE2 2
READY FOR First 20 FCE3 3
READY FOR First 20 FCE4 4
READY FOR First 20 FCE5 5
READY FOR First 20 FCE6 6
READY FOR First 20 FCE7 7
You are recommended to participate in International CAE Exam
at the end of CAE7 and receive certificate form University of Cambridge
READY FOR CAE 20 CAE1 8
READY FOR CAE 20 CAE2 9
READY FOR CAE 20 CAE3 10
READY FOR CAE 20 CAE4 11
READY FOR CAE 20 CAE5 12
READY FOR CAE 20 CAE6 13
READY FOR CAE 20 CAE7 14
You are recommended to participate in International CPE Exam
at the end of CPE5 and receive certificate form University of Cambridge
READY FOR CPE 20 CPE1 15
READY FOR CPE 20 CPE2 16
READY FOR CPE 20 CPE3 17
READY FOR CPE 20 CPE4 18
READY FOR CPE 20 CPE5 19

کلاس های INTENSIVE (فشرده) سه روز در هفته: دو روز 2 جلسه و یک روز 1 جلسه تشکیل می شود، هر جلسه 2 ساعت و طول دوره 3 هفته و 17 ترم 16 ماه به طول می انجامد.
کلاس های TENTATIVE(عادی) سه روز در هفته: هر جلسه 2 ساعت و هر ترم 5 هفته می باشد و 17 ترم 20 ماه به طول می انجامد.
کلاس های ADVANCED (پیشرفته) سه روز در هفته: هر جلسه 1/5 ساعت و طول دوره 7 هفته می باشد و 17 ترم 28 ماه به طول می انجامد.