تاریخ Final تیرماه 98

  • 1398/05/03

تاریخ Final و Speaking عادی تیرماه 98

 

قابل توجه دانش پذیران محترم انگلیسی موسسه زبان MCI تاریخ فاینال و اسپیکینگ عادی تیرماه 98 مطابق جدول ذیل میباشد:

 

تیرماه 98

 گزارش دوره / ترم ها   انگلیسی

ساعت های کلاس

تاریخ فاینال

نام مدرس

تاریخ SP

نام دوره/ترم

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/05/26

معصومه آقاسی زاده

ساعت10:30 1398/05/23

A.E.F A1

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/26

زهرا رجبی

ساعت20 1398/05/23

A.E.F A1

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/24

سیما حجگذاری

ساعت17:30 1398/05/22

A.E.F A1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/22

فاطمه شفیعی نیزار

ساعت18 1398/05/20

A.E.F A2

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/26

رضا سعیدی

ساعت16:30 1398/05/23

A.E.F A2

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/20

زهرا رجبی

ساعت18 1398/05/17

A.E.F A3

شنبه  (12:00 - 14:00)
دوشنبه  (12:00 - 14:00)
چهارشنبه  (12:00 - 14:00)

1398/05/26

معصومه آقاسی زاده

ساعت14 1398/05/23

A.E.F A3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/26

مریم دهقانی

ساعت16 1398/05/23

A.E.F A3

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/26

سرور نهاوندی

ساعت18 1398/05/23

A.E.F B1

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/05/23

صادق باروئی

ساعت19:30 1398/05/19

A.E.F B1

یک شنبه  (14:00 - 16:00)
سه شنبه  (14:00 - 16:00)
پنج شنبه  (14:00 - 16:00)

1398/05/24

فاطمه شفیعی نیزار

ساعت15:30 1398/05/22

A.E.F B1

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/23

حمیده  مزینانی

ساعت16 1398/05/19

A.E.F B2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/05/26

بهنام  علیمردانی

ساعت20:30 1398/05/23

A.E.F B2

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/26

زهرا رجبی

ساعت18 1398/05/23

A.E.F B3

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/24

فاطمه شفیعی نیزار

ساعت17:45 1398/05/22

A.E.F B3

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

1398/05/17

زهرا رجبی

ساعت12 1398/05/15

A.E.F B3

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/20

زهرا رجبی

ساعت17:15 98/05/17

A.E.F C1

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

1398/05/24

محمد حسین شایسته خوی

ساعت11:30 1398/05/22

A.E.F C1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/20

ابوالفضل توکلی

ساعت18:30 1398/05/17

A.E.F C1

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/05/26

خانم ارسلانی

ساعت12 1398/05/26

A.E.F C2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/05/26

حمیده  مزینانی

ساعت20 1398/05/23

A.E.F C2

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/05/26

سرور نهاوندی

ساعت11 1398/05/23

A.E.F C2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/05/26

بهناز ستایش فر

ساعت19:30 1398/05/23

A.E.F C2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/05/26

سرور نهاوندی

ساعت19 1398/05/23

A.E.F C3

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/22

مریم دهقانی

ساعت19 1398/05/20

A.E.F C3

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/24

محسن کشمیری

ساعت19:15 1398/05/22

A.E.F C3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/19

یلدا پیروی

ساعت17:15 1398/05/16

A.E.F C3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/26

ابوالفضل توکلی

ساعت16 1398/05/23

A.E.F C3

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/05/26

خانم ارسلانی

ساعت19:30 1398/05/23

A.E.F C4

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/26

بهناز ستایش فر

ساعت18:30 1398/05/23

A.E.F C4

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/24

مریم دهقانی

ساعت18:30 1398/05/22

A.E.F C4

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/24

ابوالفضل توکلی

ساعت16 1398/05/22

A.E.F D1

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/19

یلدا پیروی

ساعت18 1398/05/16

A.E.F D1

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

1398/05/24

آسیه تیموری

ساعت12 1398/05/22

A.E.F D1

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/23

رویا ابراهیمی

ساعت17:30 1398/05/19

A.E.F D2

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/20

سعید  ملک نژاد

ساعت19:45 1398/05/17

A.E.F D2

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/26

ملیحه شهیدی فرد

ساعت16:30 1398/05/23

A.E.F D2

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/17

معصومه آقاسی زاده

ساعت19:30 1398/05/15

A.E.F D3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/26

محمد حسین شایسته خوی

ساعت17:15 1398/05/23

A.E.F D3

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/05/26

یلدا پیروی

ساعت18 1398/05/26

A.E.F D3

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/05/26

آسیه تیموری

ساعت11:30 1398/05/26

A.E.F D4

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/23

حمیده  مزینانی

ساعت18:15 1398/05/19

A.E.F D4

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/17

معصومه آقاسی زاده

ساعت17:30 1398/05/15

A.E.F D4

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/20

سمیه امینی

ساعت18 1398/05/15

A.E.F D5

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/24

سعید  ملک نژاد

ساعت18 1398/05/22

A.E.F D5

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/26

سمیه امینی

ساعت19 1398/05/23

A.E.F D5

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

1398/05/24

رویا ابراهیمی

ساعت12 1398/05/22

A.E.F D5

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/05/26

سمیه امینی

ساعت18:45 1398/05/26

A.E.F E1

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/17

رویا ابراهیمی

ساعت18 1398/05/15

A.E.F E1

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/19

ملیحه شهیدی فرد

ساعت19:15 1398/05/16

A.E.F E1

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/05/26

محمد حسین شایسته خوی

ساعت19:15 1398/05/26

A.E.F E2

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/20

رویا ابراهیمی

ساعت19 1398/05/17

A.E.F E2

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/26

سمیه امینی

ساعت17:30 1398/05/26

A.E.F E3

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/22

یلدا پیروی

ساعت19:45 1398/05/20

A.E.F E3

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/24

سمیه امینی

1398/05/20ساعت 17:15

A.E.F E3

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/26

محمد حسین شایسته خوی

ساعت18:30 1398/05/23

A.E.F E4

شنبه  (12:00 - 14:00)
دوشنبه  (12:00 - 14:00)
چهارشنبه  (12:00 - 14:00)

1398/05/26

سارا ناصری

ساعت 12 1398/05/23

A.E.F E5

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/24

محمد خزائی

ساعت19 1398/05/22

A.E.F E5

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/19

سارا نساج كريمي

ساعت18 1398/05/16

A.E.F E5

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/05/23

محمد حسین شایسته خوی

ساعت12:15 1398/05/23

A.E.F E5

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/19

سارا نساج كريمي

******

FCE 1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/24

آسیه تیموری

******

FCE 1

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/05/26

منظر فیض

******

FCE 2

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/24

فرزانه شادلو

*****

FCE 2

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/26

نامشخص

****

Speaking