تاریخ Final فرانسه

  • 1398/05/03

تاریخ  Final و Parlant دوره  هـــای  فرانسه  تیرماه 1398

 

قابل توجه دانشپـــذیران محترم فرانسوی, تاریخ برگزاری فاینال و اسپیکینگ تیرماه 1398 موسسه زبان MCI مطابق جدول ذیل میباشد:

 

 

تیرماه 98

گزارش دوره / ترم ها فرانسه

ساعت های کلاس

تاریخ فاینال

نام مدرس

تاریخ Oral

نام دوره/ترم

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/05/26

نرگس یزدانی

بین ساعت 11تا 12

1398/05/23

Édito A1-1

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/23

سیمین سلحشوران

1398/05/23

Édito A1-2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/05/28

فاطمه اسلامی مقدم

1398/05/26

Édito A1-2

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/23

نرگس یزدانی

1398/05/23

Édito A1-3

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/05/26

فاطمه اسلامی مقدم

1398/05/23

Édito A1-3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/23

سیمین سلحشوران

1398/05/23

Édito A1-4

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/26

عارفه فیروزی

1398/05/26

Édito A1-5

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/05/23

علی پیراگند

بین ساعت 11تا 12 1398/05/23

Édito A1-5

شنبه  (09:00 - 11:00)
دوشنبه  (09:00 - 11:00)
چهارشنبه  (09:00 - 11:00)

1398/05/26

علیرضا حق بین

1398/05/26

Édito A1-6

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/26

عارفه فیروزی

1398/05/26

Édito A2-1

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/05/26

علیرضا حق بین

1398/05/26

Édito A2-2

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/24

فاطمه اسلامی مقدم

1398/05/22

Édito A2-6

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/24

عارفه فیروزی

1398/05/22

Édito B1-2

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/23

نرگس یزدانی

1398/05/23

Édito B1-5

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/05/26

عارفه فیروزی

1398/05/24

Édito B1-5

.کلیه امتحانات Oral در ساعت حضور آقای حق بین برگزار میگردد