تاریخ START تیرماه 98

  • 1398/04/13

گزارش استارت کلاسهای تیرماه 1398

دانش پذیران محترم موسسه MCI  تاریخ استارت کلاسهای تیرماه 98 مطابق جدول ذیل می باشد:

 

عادی تیر 1398

گزارش دوره / ترم ها

ساعت های کلاس

نام مدرس

شروع

کد دوره/ترم

نام دوره/ترم

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

معصومه آقاسی زاده

1398/04/24

1025

A.E.F A1

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

سیما حجگذاری

1398/04/25

1069

A.E.F A1

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

زهرا رجبی

1398/04/22

1045

A.E.F A1

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

رضا سعیدی

1398/04/22

1046

A.E.F A2

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

فاطمه شفیعی نیزار

1398/04/20

962

A.E.F A2

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

زهرا رجبی

1398/04/18

964

A.E.F A3

شنبه  (12:00 - 14:00)
دوشنبه  (12:00 - 14:00)
چهارشنبه  (12:00 - 14:00)

معصومه آقاسی زاده

1398/04/22

966

A.E.F A3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

مریم دهقانی

1398/04/22

1062

A.E.F A3

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

سرور نهاوندی

1398/04/22

946

A.E.F B1

یک شنبه  (14:00 - 16:00)
سه شنبه  (14:00 - 16:00)
پنج شنبه  (14:00 - 16:00)

سارا ناصری

1398/04/23

982

A.E.F B1

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

صادق باروئی

1398/04/19

983

A.E.F B1

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

حمیده  مزینانی

1398/04/19

985

A.E.F B2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

بهنام  علیمردانی

1398/04/22

984

A.E.F B2

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

زهرا رجبی

1398/04/16

812

A.E.F B3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

زهرا رجبی

1398/04/22

912

A.E.F B3

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

فاطمه شفیعی نیزار

1398/04/23

986

A.E.F B3

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

محمد حسین شایسته خوی

1398/04/25

988

A.E.F C1

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

زهرا رجبی

1398/04/18

987

A.E.F C1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

ابوالفضل توکلی

1398/04/18

989

A.E.F C1

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

حمیده  مزینانی

1398/04/22

990

A.E.F C2

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

سرور نهاوندی

1398/04/22

953

A.E.F C2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

بهناز ستایش فر

1398/04/22

991

A.E.F C2

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

ارسلانی

1398/04/22

1068

A.E.F C2

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

مریم دهقانی

1398/04/20

993

A.E.F C3

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

محسن کشمیری

1398/04/23

905

A.E.F C3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

یلدا پیروی

1398/04/17

1056

A.E.F C3

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

سرور نهاوندی

1398/04/22

992

A.E.F C3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

ابوالفضل توکلی

1398/04/22

948

A.E.F C3

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

بهناز ستایش فر

1398/04/22

913

A.E.F C4

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

مریم دهقانی

1398/04/23

995

A.E.F C4

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

ارسلانی

1398/04/22

994

A.E.F C4

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

ابوالفضل توکلی

1398/04/23

1064

A.E.F D1

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

یلدا پیروی

1398/04/17

997

A.E.F D1

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

آسیه تیموری

1398/04/23

996

A.E.F D1

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

رویا ابراهیمی

1398/04/19

999

A.E.F D2

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

سعید  ملک نژاد

1398/04/18

1000

A.E.F D2

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

ملیحه شهیدی فرد

1398/04/22

998

A.E.F D2

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

محمد حسین شایسته خوی

1398/04/24

1002

A.E.F D3

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

معصومه آقاسی زاده

1398/04/16

1003

A.E.F D3

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

یلدا پیروی

1398/04/22

1001

A.E.F D3

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

حمیده  مزینانی

1398/04/19

1006

A.E.F D4

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

معصومه آقاسی زاده

1398/04/16

1005

A.E.F D4

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

آسیه تیموری

1398/04/22

1004

A.E.F D4

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

سمیه امینی

1398/04/18

1009

A.E.F D5

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

سعید  ملک نژاد

1398/04/23

1007

A.E.F D5

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

سمیه امینی

1398/04/22

961

A.E.F D5

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

رویا ابراهیمی

1398/04/23

1008

A.E.F D5

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

ملیحه شهیدی فرد

1398/04/17

915

A.E.F E1

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

رویا ابراهیمی

1398/04/16

1010

A.E.F E1

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

سمیه امینی

1398/04/22

1070

A.E.F E1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

رویا ابراهیمی

1398/04/18

1013

A.E.F E2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

محمد حسین شایسته خوی

1398/04/24

922

A.E.F E2

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

یلدا پیروی

1398/04/20

1016

A.E.F E3

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

سمیه امینی

1398/04/23

1015

A.E.F E3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

سمیه امینی

1398/04/22

1014

A.E.F E3

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

محمد حسین شایسته خوی

1398/04/24

923

A.E.F E4

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

محمد خزائی

1398/04/23

1018

A.E.F E5

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

محمد حسین شایسته خوی

1398/04/24

1020

A.E.F E5

شنبه  (12:00 - 14:00)
دوشنبه  (12:00 - 14:00)
چهارشنبه  (12:00 - 14:00)

سارا ناصری

1398/04/22

819

A.E.F E5

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

سارا نساج كريمي

1398/04/17

1019

A.E.F E5

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

آسیه تیموری

1398/04/23

1021

FCE 1

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

سارا نساج كريمي

1398/04/17

981

FCE 1

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

زهره رحمان نژاد

1398/04/22

1047

FCE 2

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

فرزانه شادلو

1398/04/23

1023

FCE 2

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

 

1398/04/22

980

Speaking