تاریخ Advanced Final

  • 1398/04/05

قابل توجه دانش پذیران محترم سطح پیشرفته انگلیسی موسسه MCI تاریخ برگزاری فاینال دوره ها به قرار زیر میباشد:

 

ساعت های کلاس

تاریخ فاینال

نام مدرس

تاریخ sp

نام دوره/ترم

یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)

1398/05/08

فهیمه  بزرگیان

****

CAE 1

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

1398/05/05

نوید نصرالهی

****

CAE 1

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

1398/05/09

نوید نصرالهی

****

CAE 2

شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)

1398/05/02

محسن کشمیری

****

CAE 4

شنبه  (10:00 - 11:30)
دوشنبه  (10:00 - 11:30)
چهارشنبه  (10:00 - 11:30)

1398/05/09

امیر علی موحد

****

CAE 4

یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)

1398/05/01

امیر علائی نیا

ساعت 18 1398/04/30

CAE 5

شنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/05/09

محمد خزائی

ساعت18:30 1398/05/06

CAE 5

شنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/05/09

محمد خزائی

ساعت18 1398/05/06

CAE 7

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

1398/05/09

امیر علی موحد

****

CPE 2

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

1398/04/29

فهیمه  بزرگیان

ساعت18 1398/04/26

CPE 5

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

1398/05/09

علی ابراهیم زاده

****

FCE 2

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

1398/05/05

زهرا برزخی

****

FCE 2

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

1398/05/09

زهرا برزخی

ساعت19:30 1398/05/06

FCE 3

شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)

1398/05/05

فهیمه  بزرگیان

****

FCE 4

یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)

1398/05/08

نوید نصرالهی

****

FCE 4

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

1398/05/05

محسن کشمیری

ساعت18 1398/05/02

FCE 5

یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)

1398/05/08

فهیمه  بزرگیان

ساعت18:15 1398/05/06

FCE 5

شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)

1398/05/05

زهرا برزخی

****

FCE 6

یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)

1398/05/03

نوید نصرالهی

ساعت18 1398/05/01

FCE 7

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

1398/05/05

محسن کشمیری

ساعت19:30 1398/05/02

FCE 7

شنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/05/09

محمد خزائی

****

Speaking