تاریخ START فرانسه

  • 1398/03/28

 

تاریخ START فرانسه

قابل توجه دانش پذیران محترم تاریخ استارت کلاسهای زبان فرانسه مطابق جدول ذیل میباشد:

 

فرانسه تیر 98

گزارش دوره / ترم ها

ساعت های کلاس

نام مدرس

شروع

کد دوره/ترم

نام دوره/ترم

یکشنبه  (10:00 - 11:30)
دوشنبه  (10:00 - 11:30)
چهارشنبه  (10:00 - 11:30)

مویدی

 

1073

Amis B2-1

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

نرگس یزدانی

1398/04/24

1027

Édito A1-1

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

فاطمه اسلامی مقدم

1398/04/29

1029

Édito A1-2

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

سیمین سلحشوران

1398/04/19

1030

Édito A1-2

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

نرگس یزدانی

1398/04/26

1032

Édito A1-3

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

فاطمه اسلامی مقدم

1398/04/22

1031

Édito A1-3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

سیمین سلحشوران

1398/04/24

1033

Édito A1-4

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

عارفه فیروزی

1398/04/22

1034

Édito A1-5

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

علی پیراگند

1398/04/19

1035

Édito A1-5

شنبه  (09:00 - 11:00)
دوشنبه  (09:00 - 11:00)
چهارشنبه  (09:00 - 11:00)

علیرضا حق بین

1398/04/22

1037

Édito A1-6

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

   

1036

Édito A1-6

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

عارفه فیروزی

1398/04/22

1038

Édito A2-1

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

علیرضا حق بین

1398/04/24

1039

Édito A2-2

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

آسیه مویدی

 

1060

Édito A2-4

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

 

1398/04/27

1040

Édito A2-6

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

عارفه فیروزی

1398/04/23

1041

Édito B1-2

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

عارفه فیروزی

1398/04/22

1043

Édito B1-5

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

نرگس یزدانی

1398/04/24

1042

Édito B1-5